Klasa z maturą międzynarodową

Nauka w oddziale międzynarodowym trwa cztery lata i kończy się przystąpieniem do egzaminów matury międzynarodowej, które przeprowadza organizacja International Baccalaureate z siedzibą w Genewie. 

W ciągu dwóch pierwszych lat nauki uczniowie oddziału międzynarodowego realizują treści nauczania oraz umiejętności określone w polskiej podstawie programowej. Wybiera się także 2 lub 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym. Wskazane jest, aby przedmioty, które uczniowie wybierają w klasie pierwszej w zakresie rozszerzonym były kontynuowane później w programie matury międzynarodowej.

Większość zajęć prowadzona jest dwujęzycznie. Celem nauczania jest przygotowanie do dwuletniego programu matury międzynarodowej

Ponieważ oddział międzynarodowy funkcjonuje w liceum dwujęzycznym, uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze 8 godzin lekcyjnych tygodniowo, a przedmioty takie jak biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, historia nauczane są dwujęzycznie. 

Diploma Programme

Nauka w Diploma Programme trwa przez dwa lata i przypada na klasę trzecią i czwartą. Zasady przyjęcia do klasy IB określa ściśle polityka przyjmowania uczniów do programu DP.

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do programu musza wykazać się znajomością przedmiotów rozszerzonych, które wybrali do realizacji w ramach programu DP. Muszą również swobodnie (min. na poziomie B2) posługiwać się j.angielskim. Ze sprawdzianu predyspozycji językowych zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 np. FCE.

Uczniowie w ramach IB wybierają 6 obowiązkowych przedmiotów (lista na końcu artykułu), a następnie przystępują do egzaminu maturalnego z każdego z nich. Wybierają po jednym przedmiocie z danej grupy. Istnieje możliwość zamiany przedmiotu z grupy 6. na inny przedmiot z następujących grup: Individuals and societies, Sciences lub grup językowych. 

Trzy przedmioty realizuje się na poziomie SL (standard level – poziom podstawowy – 4 godziny tygodniowo), a kolejne trzy przedmioty na poziomie HL (higher level – poziom rozszerzony – 6 godzin tygodniowo). Łączna ilość godzin dla danych zajęć na poziomie SL z jednego przedmiotu wynosi 150 godzin, a dla HL 240 godzin lekcyjnych w ciągu dwóch lat.

Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem języka polskiego oraz języka obcego, jeżeli inny niż angielski, są nauczane w języku angielskim.  

Core elements

W ramach tzw. core elements (elementów rdzeniowych) programu DP uczniowie zobowiązani są ponadto do:

  • realizacji przedmiotu Theory of Knowledge (teoria wiedzy) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, tak aby zrealizować 100 godzin lekcyjnych w ciągu dwóch lat;
  • realizacji programu CAS (Creativity, activity, service) – Kreatywność, aktywność, wolontariat w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia programu; uczniowie spotykają się z koordynatorem CAS raz w tygodniu na jednej godzinie lekcyjnej w celu omówienia ich aktywności związanej z realizacją tego programu; 
  • napisania pracy badawczej Extended Essay na około 4000 słów na wybrany temat spośród przedmiotów, które uczeń wybrał w programie DP, pod opieką nauczyciela-mentora.

Extended Essay

Po ustaleniu tematu pracy z nauczycielem uczeń zbiera materiały do pracy, prowadzi badania naukowe i zobowiązany jest napisać Extended Essay w ciągu dwóch semestrów przestrzegając zasad uczciwości akademickiej i stosując wybrany styl cytowania. W tym czasie odbywa konsultacje w terminach ustalonych z nauczycielem-mentorem, którego obowiązkiem jest monitorowanie pracy i postępów ucznia. Celem Extended Essay jest między innymi rozwijanie przez ucznia umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka systematyczności i organizacji własnej pracy. Pracę tą uczeń zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w kalendarzu szkolnym, który uczeń otrzymuje na początku nauki w programie. Kalendarz określa terminy oddawania poszczególnych elementów programu, które podlegają ocenie oraz ustnych egzaminów. Extended essay jest następnie przesyłany do IB w celu sprawdzenia i oceny. 

Egzaminy

Zajęcia odbywać się będą od września do czerwca pierwszego roku nauki oraz od września do kwietnia drugiego roku nauki.
W maju drugiego roku nauki uczniowie przystępują do egzaminów maturalnych. Egzamin przeprowadzany będzie na terenie szkoły zgodnie z procedurami IB. Egzaminy pisemne oceniane są zewnętrznie przez egzaminatorów IB, natomiast egzaminy ustne oceniane są wewnętrznie przez przeprowadzających je nauczycieli.
Z egzaminów maturalnych uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie co najmniej 24 punktów.

Grupy przedmiotów w systemie IB

Grupa 1 – Studies in language and literature (język ojczysty): Polish A Literature – język polski na poziomie SL oraz HL (poziom podstawowy i rozszerzony)
Grupa 2 – Language acquisition (język obcy): English B – język angielski dla kontynuujących naukę na poziomie SL oraz HL
Grupa 3 – Individuals and societies (nauki społeczne): Business management – zarządzanie biznesem na poziomie SL oraz HL
Grupa 4 – Sciences (nauki ścisłe): Biology (biologia) oraz Computer science (informatyka) na poziomie SL oraz HL
Grupa 5 – Mathematics (matematyka): Mathematics: analysis and approaches – matematyka na poziomie SL oraz HL
Grupa 6 – The Arts (sztuka): Visual Arts. W ramach tej grupy uczniowie najczęściej najczęściej decydują się na zastąpienie przedmiotu z tej grupy drugim przedmiotem z grupy 2, 3 lub 4. . Jest to powszechna praktyka w polskich szkołach, gdyż w liceach nie realizuje się przedmiotów typu taniec, film czy projektowanie graficzne.